Editor in Chief

Dr. Nirmal Surya

Associate Editors

Dr. Abhishek Srivastava
Dr. Taral Nagda
Dr. Hitav Someshwar

Advisors

International
Dr. Thomas Platz
Dr. Matilde Leonardi
Dr. Wayne Fang
Dr. Mayowa Owolabi

National
Dr. R K Dhamija
Dr. Sunil Narayan
Dr. Jeyaraj Pandiyan
Dr. Achal Srivastava

 

Task Force members


Rehabilitation Medicine

Guhan Ramamurthy
Faiz Mohamed
Jimi Jose
Madhusree Sengupta
Priyanka Sakia-Chaubey

Physiotherapy

John Solomon M
Amreen Mahmood
Harpreet Singh
Manikandan N

Occupational Therapy

Aishwarya Swaminathan
S Murali Krishnan
Karthik Mani
Lakshman Sethuraman

Psychology

Urvashi Shah
Porrselvi A.P
Shivani Rajeshree

 
Speech Language Pathology & Audiology

Sonal V Chitnis
Mitali Takkar
Prasanna Suresh Hegde
Preetie Shetty Akkunje

Orthotics

P S Dantala

Special Contribution

Prakash V
Sivakumar Ramachandran