Image

Dr. Nirmal Surya
President

nirmal_surya@yahoo.com
Image

Dr. Abhishek Srivastav
Director

abhishek.m.srivastava@relianceda.com
Image

Dr. Ashok Johari
Director

drashokjohari@hotmail.com
Image

Dr. Deepak Palande
Director

dapalande@hotmail.com